Podmienky služby

1. Podmienky

Prístupom na webovú stránku na adrese FreeRobuxPRO.Com, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami služby, všetky príslušné zákony a nariadenia, a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak s niektorým z týchto podmienok nesúhlasíte, máte zakázané tieto stránky používať alebo k nim pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použite licenciu

 1. Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácie alebo softvér) na webe FreeRobuxPRO.com osobne, iba nekomerčné prechodné prezeranie. Jedná sa o udelenie licencie, nie prevod titulu, a na základe tejto licencie nemusíte:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely, alebo na akékoľvek verejné vystavenie (komerčný alebo nekomerčný);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach FreeRobuxPRO.com;
  4. z materiálov odstráňte akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke poznámky; alebo
  5. - previesť materiály na inú osobu alebo “zrkadlo” materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a môže byť kedykoľvek ukončená webom FreeRobuxPRO.com.. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie, musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Materiály na webových stránkach FreeRobuxPRO.com sú poskytované „tak, ako sú“’ základe. FreeRobuxPRO.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky vrátane, bez obmedzenia, implicitné záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosť na konkrétny účel, alebo neporušenie duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv.
 2. Ďalej, FreeRobuxPRO.com nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosť použitia materiálov na jej webovej stránke alebo s nimi inak súvisiacich alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

FreeRobuxPRO.com ani jeho dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (počítajúc do toho, bez obmedzenia, škody za stratu údajov alebo zisku, alebo z dôvodu prerušenia podnikania) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť materiály na webových stránkach FreeRobuxPRO.com, aj keď bol FreeRobuxPRO.com alebo oprávnený zástupca FreeRobuxPRO.com informovaný ústne alebo písomne ​​o možnosti takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk, alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Presnosť materiálov

Materiály zobrazené na webových stránkach FreeRobuxPRO.com môžu obsahovať technické, typografické, alebo fotografické chyby. FreeRobuxPRO.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webových stránkach je presný, úplné alebo aktuálne. FreeRobuxPRO.com môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na jej webových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. FreeRobuxPRO.com sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

FreeRobuxPRO.com nekontroloval všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto prepojených stránok.. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená súhlas stránky FreeRobuxPRO.com. Používanie akýchkoľvek takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

FreeRobuxPRO.com môže tieto podmienky služby pre svoju webovú stránku kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Vládny zákon

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi UA a vy sa neodvolateľne podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste, kde sa nachádzajú..